جزییات دوره

خانم شریعت زاده
مدرس برنامه نویسی
3 نظرات
قیمت
873,000
تومان
مدرس
خانم شریعت زاده

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده - مدیر دپارتمان مهارت های نرم آکادمی آموزگار - مدرس مهارت های توسعه فردی - مدرس و مترجم زبان آلمانی و انگلیسی - سابقه مشاوره در کلینیک ارگانیک مایندد، سروهانا و موسسه محک - سابقه تدریس در هایپر استار، مدرسه علوی، سلف آپ و آکادمی دانش آموزی ویموند (ماهان)،

;