جزییات دوره

خانم سپیده جلوخانی
مدرس برنامه نویسی
3 نظرات
قیمت
448,000
تومان
مدرس
خانم سپیده جلوخانی

بنیان گذار و اولین مدرس شبکه سازی به سبک کارآفرینان در ایران - روانشناس و مشاور شغلی

;